Statūti

„LATVIJAS LATVIEŠU Biedrības” statūti

I. Biedrības mērķi. Mērķu sasniegšana.

§ 1. LATVIJAS LATVIEŠU Biedrības mērķis ir veicināt latviešu tautas un savu biedru izglītību, sekmēt viņu nacionāli-kulturālo un sabiedrisko attīstību, izkopt viņu valstisko apziņu, veicināt zinību, mākslu un latviešu literatūru, sniegt pabalstu latviešu studējošai  jaunatnei un trūkuma cietējiem un piekopt  biedru  savstarpējo satiksmi.
§ 2. Savu mērķu sasniegšanai biedrība rīko sapulces, priekšlasījumus, koncertus, teātŗa izrādes, izdod un izplata grāmatas, rakstu krājumus, laikrakstus, atver un uztur skolas, muzeju, bibliotēkas un lasītavas, nodibina dziedāšanas koŗus un orķestrus, sarīko saviesīgus vakarus, atklāj un pārvalda attiecīgas nodaļas un komisijas. Biedrība ir juridiska persona un kā tāda iegūst savām vajadzībām kustamus un nekustamus īpašumus. Biedrībai ir savs karogs un zīmogs ar uzrakstu “LATVIJAS LATVIEŠU Biedrība” un viņas darbības rajons ir visa Latvija ar valdes sēdekli Rīgā.  Biedrība savu mērķu sekmēšanai var kopā ar citām biedrībām apvienoties savienībā, kā arī dibināt nodaļas Latvijā. Attiecīgām nodaļām ir savi zīmogi, kuŗi pasūtami un saņemami caur biedrības valdi.

II. Biedrības līdzekļi.

§ 3. Biedrības līdzekļi rodas no: a) biedru maksas, b) ziedojumiem un novēlējumiem c) izrīkojumu, priekšlasījumu, nekustamu īpašumu ienākumiem un citiem pasākumiem.

III. Biedru sastāvs, iestāšanās un izstāšanās kārtība.

§ 4.  Biedrība sastāv no: a) goda biedriem, b) īstiem biedriem, c) biedriem-veicinātājiem un d) mūža biedriem.
§ 5.  Par biedrības godabiedriem ievēl biedrības valde ar 3/4 klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu, aizklāti balsojot, ievērojamus tautas darbiniekus vai personas, kurām sevišķi nopelni Biedrības mērķu  un   centienu veicināšanā. Godabiedri atsvabināti no kārtējās biedru maksas un var piedalīties visās biedrības sapulcēs ar padomdevēja balsi. Godabiedru pienākums ir izvirzīt jaunu godabiedru kandidatūras valdes apstiprināšanai.
§ 6. Par biedrības īstiem biedriem var būt personas, kas sasniegušas pilngadību un kuras valde uzņem par biedriem ar 2/3 klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Jaunie biedri pieteicami no viena valdes locekļa atsevišķā biedru kandidātu sarakstā, kurš izliekams biedrības telpās vienu mēnesi pirms jauno biedru uzņemšanas. Biedrības īstajiem biedriem ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības institūcijās. Īsto biedru pienākumi ir ievērot Biedrības statūtus un ar savu darbību veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu.
§ 7. Par biedriem-veicinātājiem var būt personas, kas veicina biedrības mērķus rakstniecības laukā  vai citā biedrības nozarē un kuras   valde  par  biedriem-veicinātājiem uzņem uz 2 valdes locekļu priekšlikumu ar 2/3 klātesošo valdes locekļu Balsu vairākumu,  un var piedalīties biedrības pilnās un nodaļu sapulcēs ar padomdevēja balsi. Biedriem-veicinātājiem pienākums ir izvirzīt jaunu biedru-veicinātāju kandidatūras valdes apstiprināšanai.
§ 8. Par biedrības mūžabiedriem var būt personas, kuras nepārtraukti bijušas par biedrības īstiem biedriem 25 gadus un paziņo biedrības runasvīru-delegātu sapulcei savu vēlēšanos tapt par mūžabiedriem. Mūžabiedri atsvabināti no biedru maksas, bet bauda visas īsto biedru tiesības. Mūžabiedru pienākums ir izvirzīt jaunu mūžabiedru kandidatūras valdes apstiprināšanai.
§ 9.  Biedrs izstājas no biedrības: a) labprātīgi, rakstiski  paziņojot  par  savu izstāšanos runasvīru-delegātu sapulcei, b)  ja  biedrs gada  laikā  nav  nokārtojis savas biedru maksas. Izpildījis savus pienākumus pret biedrību, biedrs var atkal iestāties par biedru, ja tam piekrīt 1/2 no klātesošiem runasvīriem.  Ja biedrs strādā pretim biedrībai vai viņas noteikumiem, vai vispārīgi kaitē biedrības interesēm, tad runasvīru-delegātu sapulce var viņu izslēgt ar 2/3 klātesošo runasvīru balsu vairākumu.

IV. Biedrības darbības pārvaldīšana.

§ 10.  Biedrību pārvalda: a) biedrības priekšnieks, b) biedru pilnsapulce, c) biedrības runasvīru-delegātu sapulce, d) biedrības valde.
Biedrības priekšnieks vada biedrības darbību saskaņā ar likumu un statūtiem un reprezentē biedrību uz ārieni. Viņš ir arī runasvīru-delegātu sapulces un valdes priekšsēdētājs. Biedrības priekšnieku uz trim gadiem no runasvīru vidus ievēl pilnsapulce, ja biedrības biedru  skaits ir  mazāks kā  pieci   simti:   pretējā  gadījumā biedrības priekšnieku no runasvīru vidus tāpat  uz trim  gadiem ievēl  runasvīru sapulce kā  pilnsapulces pilnvarotā. Ja priekšnieks atteicies no amata vai miris, līdz pirmai pilnsapulcei vai runasvīru sapulcei viņa amatu izpilda viņa vietnieks. Pēc amata laika notecēšanas par priekšnieku var ievēlēt no jauna to pašu personu.

V. Biedru pilnsapulce.

§ 11. Pilnsapulces ir kārtējas un ārkārtējas. Kārtējās sapulces sasauc biedrības valde divreiz gadā: pirmā pusgadā gada pārskata caurskatīšanai, revīzijas komisijas ziņojumu, valdes un runasvīru priekšlikumu izspriešanai, biedrības priekšnieka (šo statūtu § 10. paredzētā gadījumā), runasvīru un valdes locekļu vēlēšanai; otrā pusgadā – revīzijas komisijas locekļu vēlēšanai; biedru maksas noteikšanai nākošam gadam, kā arī citu steidzīgu jautājumu izšķiršanai. Pilnsapulcei piekrīt arī izlemt biedrības likvidācijas jautājumu.
§ 12. Ārkārtējās pilnsapulces sanāk: a) uz valdes lēmuma pamata, b) ja to rakstiski pieprasa 1/10 biedru daļa, motivējot apspriežamos jautājumus.  Pēdējā gadījumā valdei jāsasauc pilnsapulce mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, sniedzot atsauksmes un paskaidrojumus pieprasījumā ierosinātos jautājumos.
§ 13.  Pilnsapulces vietu, laiku un dienas kārtību valde izziņo vismaz 14 dienas pirms pilnsapulces divos vietējos laikrakstos vai ar pavēstēm. Šādā kārtībā izziņotas pilnsapulces ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās vismaz 45 biedri.
§ 14. Pilnsapulces atklāj biedrības priekšnieks vai tā vietnieks, bet vada no sapulces sevišķi ievēlēts sapulces vadītājs. Sapulču lēmumus un atzinumus ieraksta protokolu grāmatā valdes rakstvedis.
§ 15. Pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmumi par biedrības likvidēšanu pieņemami ar 9/10 visu biedru balsu vairākumu.

VI. Runasvīru – delegātu sapulce.

§ 16.  Runasvīru – delegātu sapulce ir pilnsapulces pārstāvju sapulce, kas sastāv no  trīsdesmit  sešiem biedriem  – runasvīriem, kurus izvēl  kārtējā pilnsapulcē, aizklāti balsojot, uz trim  gadiem, pie kam 1/3 no ievēlētiem runasvīriem, kas  dabūjuši mazāko balsu  skaitu, izstājas no runasvīru sastāva nākošā gadā;   gadu  pēc  tam  izstājas turpmākā 1/3 un  trešā   gadā  pēdējā 1/3 runasvīru. Izstājušos runasvīrus var no jauna ievēlēt.
§ 17. Runasvīru-delegātu sapulce izpilda pilnu sapulču lēmumu, pārvalda biedrības un viņas nodaļu mantu, noteic biedrības un viņas nodaļu un komisiju darba kārtību, izstrādā noteikumus valdei, un pieņem statūtu grozījumus.   Runasvīru-delegātu sapulces sasauc valde vai 1/10 daļa biedrības biedru. Sapulces ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no visiem runasvīriem, biedrības priekšniekam vai viņa uzdevumā tā vietniekam klātesot. Runasvīru-delegātu sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Ja kāds runasvīrs neapmeklē pusi no visām sēdēm gada laikā bez attaisnojamiem iemesliem, tad viņš uzskatāms par izstājušos no runasvīru-delegātu sapulces un viņa vietā ievēlams nākošā pilnsapulcē cits runas vīrs.

VII. Valde.

§ 18. Runasvīri ievēl no sava vidus uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, septiņus valdes locekļus: priekšsēdētāja vietnieku, rakstvedi, mantzini un trīs komisiju vai  nodaļu  vadītājus,  pietam  pēdējie  var   arī   nebūt  runasvīri.  Valdes priekšsēdētājs ir biedrības priekšnieks. Valde ir biedrības izpildu orgāns, sasauc pilnsapulces, sastāda pārskatus par biedrības darbību un pārstāv biedrību tiesas un citās lietās bez atsevišķas pilnvaras. Valdes sēdes sasauc un vada biedrības priekšnieks, vai viņa prombūtnē viņa vietnieks, un tās ir pilntiesīgas, četriem locekļiem klātesot, to starpā biedrības priekšniekam, vai viņa uzdevumā tā vietniekam.  Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem locekļiem. Ikvienam valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt biedrību tikai kopā ar vēl vienu valdes locekli.

VIII. Revīzijas un citas komisijas.

§ 19. Kārtēja pilnsapulce, kura sapulcējas uz šo statūtu § 11. noteikumu pamata otrā pusgadā ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot, sešus revīzijas komisijas locekļus un divus kandidātus  biedrības  notecējušā  gada  ienākumu  un izdevumu  pārbaudīšanai. Revīzijas komisijai pilnvaru termiņš ir 1 gads. Revīzijas komisijas locekļus  sasauc  uz  pirmo  sēdi  ar pavēstēm komisijas loceklis, kas ievēlēts ar lielāko balsu vairākumu, bet turpmākās sēdes sasauc un vada no komisijas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlētais priekšnieks. Revīzijas komisija sadala revīzijas darbus starp saviem locekļiem, taisa savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ziņo nākošai kārtējai pilnsapulcei par revīzijas rezultātiem, iepazīstinādama septiņas dienas iepriekš pilnas sapulces biedrības valdi ar saviem atzinumiem un priekšlikumiem.
§ 20. Atsevišķu biedrības nozaru pārzināšanai un atsevišķu uzdevumu izpildīšanai runasvīru sapulce var nodibināt īpašas komisijas, kuras darbojas saskaņā ar statūtiem un runasvīru sapulces izdotiem noteikumiem.

IX. Vispārējie noteikumi.

§ 21. Par visām biedrības pilnsapulcēm vedami protokoli, kas nolasāmi pieņemami un parakstāmi no pilnsapulces vadītāja un rakstveža.
§ 22. Visi jautājumi, kuri nav statūtos īpaši minēti, izlemjami biedrības sapulcēs. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, atklāti balsojot, bet, ja pieci no klātesošajiem sapulces dalībniekiem vēlas aizklātu balsošanu, tad jābalso aizklāti.

X. Biedrības likvidācija.

§ 23. Biedrību var likvidēt uz pilnsapulces lēmumu ar 9/10 visu biedru balsu vairākumu. Pēdējā gadījumā pilnsapulce var nodot likvidācijas darbus valdei vai arī ievēlēt atsevišķu likvidācijas komisiju no mazākais trim personām. Likvidācijas komisijai jāsasauc likvidācijas sapulce, kura izpilda biedrības saistības, bet izlieto biedrības pārpalikušo mantu saskaņā ar pilnsapulces lēmumu.
§ 24. Pēc likvidācijas nobeigšanas likvidatori sastāda pārskatu par savu darbību, kuru iesniedz biedru pilnsapulcei caurlūkošanai un apstiprināšanai. Par likvidēšanas lēmuma pieņemšanu un likvidācijas nobeigšanu likvidatori ziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistram.

Dibinātāju pilnvaroto pārstāvju paraksti:

Ilmārs Drullis 

Aivars Andersons

Rīgā 2014.gada 18.novembrī.

Komentāri

Ierakstīt komentāru

Populāras ziņas